Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Η σωστή και αποτελεσματική λογιστική κάλυψη μιας επιχείρησης αποτελεί θεμέλιο για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξής της. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας, συντελούν αποτελεσματικά στη σωστή διαχείριση των λογιστικών δεδομένων.


Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη επιτηδεύματος, με σκοπό τη γρήγορη και σωστή ίδρυση της επιχείρησης.

Τήρηση Βιβλίων

 • Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Τήρηση των βιβλίων στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας
 • Πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων
 • Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών με βάση τα παραστατικά και τις πληροφορίες που θα θέτονται στη διάθεσή μας
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, προβλέψεις
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων

Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων

 • Οργανωτικός σχεδιασμός
 • Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Επιλογή και επιμόρφωση εργαζομένων

Μισθοδοσία

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Προσλήψεις, Αποχωρήσεις, Απολύσεις
 • Μετατροπές συμβάσεων
 • Προγράμματα επιχορήγησης
ΕΣΠΑ